Reference

PROSTORNI PLANOVI UREĐENJA OPĆINA / GRADOVA

Doneseni
Prostorni plan uređenja Grada Crikvenice - Grad Crikvenica
Prostorni plan uređenja Općine Jelenje - Općina Jelenje
Izmjene i dopune PPU Grada Poreča - Grad Poreč
Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada Poreča u dijelu općine Tar - Vabriga-Torre-Abrega - Općina Tar - Vabriga-Torre-Abrega
Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kršan - Općina Kršan
Usklađenje Prostornog plana uređenja Općine Malinska – Dubašnica sa Uredbom o ZOP - u - Općina Malinska - Dubašnica
Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Malinska – Dubašnica - Općina Malinska - Dubašnica
I Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Povljana - Općina Povljana
II Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Povljana - Općina Povljana
III izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Povljana - Općina Povljana
Usklađenje Prostornog plana uređenja Općine Sv.Lovreč sa Uredbom o ZOP - u - Općina Sv. Lovreč
I Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Svetvinčenat - Općina Svetvinčenat
II Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Svetvinčenat - Općina Svetvinčenat

U izradi
Prostorni plan uređenja Općine Lopar - Općina Lopar
Prostorni plan uređenja Općine Krapinske toplice - Općina Krapinske toplice
Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Tinjan - Općina Tinjan
Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Bednja - Općina Bednja
Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice - Grad Crikvenica
Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Ivanca - Grad Ivanec

 

URBANISTIČKI PLANOVI UREĐENJA (UPU)

Doneseni
UPU Crikvenica centar – Grad Crikvenica
UPU Jadranovo centar – Grad Crikvenica
UPU Dramalj centar– Grad Crikvenica
UPU zone ugostiteljsko-turističke namjene "Nazor-Antić" - Grad Crikvenica
UPU zone ugostiteljsko - turističke namjene Miramare u Crikvenici - Grad Crikvenica
UPU zone poslovne namjene Selce - Grad Crikvenica
UPU „Mornarica“ - Grad Poreč
Izmjene i dopune UPU Krk - Grad Krk
UPU područja omeđenog ulicama Lj.Posavskog - Zavrtnica - Branimirova - C.Križa - Grad Zagreb
Izmjene i dopune UPU područja omeđenog ulicama Lj.Posavskog - Zavrtnica - -Branimirova - C.Križa - Grad Zagreb
UPU područja omeđenog ulicama Banjavčićeva - Heinzelova - Branimirova – Zavrtnica - Grad Zagreb
UPU "Vrbik - Savska - Slavonska" - Grad Zagreb
Izmjene i dopune UPU Bednja - Općina Bednja
UPU Stare Staze - Općina Kršan
UPU zone ugostiteljsko-turističke namjene Šmrika - Grad Kraljevica
UPU turističke zone „Bili dvori“ Lovište - Općina Orebić
UPU poslovne zone Tison - Grad Vodnjan
UPU naselja San Antonio - Grad Vodnjan
UPU zone Kostelj u Pakoštanima - Općina Pakoštane
UPU golf igrališta „Fratarska šuma“ i naselja mala Punta - Općina Brtonigla
UPU građevinskog područja naselja Gornji Katunari - Općina Brtonigla
UPU radne zone Škarpej - Općina Brtonigla
UPU radne zone Pedrola - Općina Brtonigla
UPU poljoprivrednog stočarskog kompleksa Žmergo - Općina Brtonigla

U izradi
UPU naselja Vodnjan - Grad Vodnjan
UPU gospodarsko - servisnog predjela Selce u Karlovcu - Grad Karlovac
UPU područja sportske zone i dijela naselja Karpinjan - Grad Novigrad
UPU zone ugostiteljsko-turističke namjene Torkul - Grad Krk
UPU zone poslovne namjene Sveti Vid-sjever - Općina Malinska - Dubašnica
UPU zone poslovne namjene Barušići - Općina Malinska - Dubašnica
UPU Rova - Općina Malinska - Dubašnica
UPU Malinska, Radići - Općina Malinska - Dubašnica
UPU Dobrinčevo - Općina Malinska - Dubašnica
Urbanistički plan uređenja Lopar - Općina Lopar
UPU Trnava II - Grad Zagreb
UPU Duga - Grad Crikvenica
UPU naselja Krk - Grad Krk
UPU naselja Vrh - Grad Krk
UPU radne zone Tar - Općina Tar - Vabriga - Torre - Abrega
UPU građevinskog područja golf igrališta Stancija Špin - Općina Tar - Vabriga - Torre - Abrega
UPU građevinskog područja naselja Stancija Špin i stancija Kontija - Općina Tar - Vabriga - Torre - Abrega
UPU naselja Donadići - Općina Kršan
UPU naselja Baći - Općina Kršan
UPU naselja Fonovići - Općina Kršan
UPU zone poslovne namjene u Povljani - Općina Povljana
UPU zone ugostiteljsko - turističke namjene Rastovac na Pagu - Općina Povljana
UPU zone ugostiteljsko - turističke namjene Porto Mariccio - Grad Vodnjan
UPU golf igrališta Porto Mariccio - Grad Vodnjan
UPU građevinskog područja naselja Turini - Općina Brtonigla
UPU izdvojenog dijela građevinskog područja naselja Turini - Općina Brtonigla
UPU građevinskog područja sportsko-rekreacijske namjene karting centra Turini - Općina Brtonigla
UPU građevinskog područja naselja Brtonigla - Općina Brtonigla
Izmjene i dopune UPU naselja Ivanec - Grad Ivanec

 

GENERALNI URBANISTIČKI PLANOVI (GUP)

Doneseni
Izmjene i dopune GUP Poreča - Grad Poreč

 

DETALJNI PLANOVI UREĐENJA (DPU)

Doneseni
DPU Haludovo - Općina Malinska - Dubašnica
DPU centra Ivanca - Grad Ivanec
DPU površine ugostiteljsko-turističke namjene T18 u Dramlju - Grad Crikvenica
Izmjene i dopune DPU područja Fakinija-Cesta Contessa - Grad Novigrad
Izmjene i dopune DPU područja Šaini - Grad Novigrad
Izmjene i dopune DPU radne zone Sv.Vidal - Grad Novigrad
Izmjene i dopune DPU Servisna zona Poreč - područje II - Grad Poreč
Usklađenje DPU Porto Mariccio s Uredbom o ZOP-u - Grad Vodnjan
Usklađenje DPU Dragonera s Uredbom o ZOP-u - Grad Vodnjan
Izmjene i dopune DPU središta Retfale u Osijeku - Grad Osijek
Izmjene i dopune DPU zone male privrede Bibići - Općina Svetvinčenat

U izradi
II Izmjene i dopune DPU Centar Klenovica - Grad Novi Vinodolski
DPU uređenja „Belveder-Dajla“ - Grad Novigrad
Izmjene i dopune DPU centra Ivanca - Grad Ivanec

 

PROSTORNO PROGRAMSKE STUDIJE / PROGRAMI
Prostorno-programska studija gospodarsko - servisnog predjela Selce u Karlovcu - Grad Karlovac
Program za Izmjene i dopune UPU Krk - Grad Krk
Prostorno-programska studija poslovne zone Tison - Grad Vodnjan
Prostorna studija i program uređenja područja sportske zone i dijela naselja Karpinjan - Grad Novigrad
Program izgradnje radne zone Tar - Općina Tar - Vabriga - Torre - Abrega
Program uređenja zone Santa Marina - Općina Tar - Vabriga - Torre - Abrega
Program za UPU zone Križnice u Samoboru - Grad Samobor
Program za izradu UPU područja omeđenog ulicama Lj.Posavskog - Zavrtnica - Branimirova - C.Križa - Grad Zagreb
Program za izradu UPU Slavonska avenija – sjever - Grad Zagreb
Program za izradu UPU Savska Opatovina - Grad Zagreb
Program za urbanističko-arhitektonski natječaj za prostor uz križanje Branimirove i Heinzlove - Grad Zagreb
Program za urbanističko-arhitektonski natječaj Dubrava – centar - Grad Zagreb
Prostorno-programska studija za područje gospodarske zone Luka II na području Općine Luka - Općina Luka
Program razvoja područja naselja Baći - Općina Kršan
Program razvoja područja naselja Donadići - Općina Kršan
Program za izradu UPU Fonovići - Općina Kršan
Program za urbanističko-arhitektonski natječaj za središnji dio naselja Bednja - Općina Bednja
Prostorno-prometna studija za potrebe izrade UPU1 Malinska-Radići - Općina Malinska - Dubašnica

 

PROSTORNE PROVJERE
Prostorne provjere na više desetaka lokacija na području cijele Hrvatske
zbog diskrecije se ne navode

 

NATJEČAJI
Urbanističko-arhitektonski natječaj za izradu UPU Blato – istok - Grad Zagreb
Urbanističko-arhitektonski natječaj za izradu UPU Prečko – zapad - 3. nagrada - Grad Zagreb
Urbanističko-arhitektonski natječaj za TEP Oranice - Grad Zagreb

Urbanistica d.o.o.